Hedersprisen 2012

09.05.2012

Hedersprisen deles ut til en person som har utmerket seg med pedagogisk bruk av IKT. NPeDs hederspris ble under NKUL i år gitt til Tone Finne. Gulleplejuryen mente at Tones utrettelige arbeid for implementering av IKT i skolen for å gi elever med språk-, lese- og skrivevansker et bedret ilbud fortjente oppmerksomhet. Få, om noen har vært så fokusert på bruk av IKT i en kompensatorisk sammenheng. Hennes mot og stå - på - vilje har også gitt resultater. Vi har ikke tall på hvor mange lærere hun har kurset og veiledet gjennom årene, men det dreier seg om mange tusen. Hun er en verdig kandidat til en Hederspris.

Tone Finne ble i 1990 ansatt på Bredtvet kompetansesenter. I mai 2012 fylte hun 70 år, og gikk da av som seniorrådgiver tilknyttet Lære- og hjelpemiddelteamet ved Bredtvet. Men for Tone er alder ingen hindring, hun arbeider fremdeles innen på fagområdet " IKT som lære- og hjelpemiddel"! 

Tone begynte som lærer på Voss i 1965, og ble fra første stund opptatt av leseopplæring og elever med store språk-, lese- og skrivevansker. Taleteknologi ble hun kjent med på begynnelsen av 1980 tallet og side den gang har hun vært en kapasitet på feltet og vist et stort engasjement for god bruk av teknologi og spesielt taleteknologi. Siden den gang har hun vært en ivrig "forkjemper" for bruk av digitale verktøy i undervisningen for alle de som trenger det, fra «ASK elever" til de med lese- og skrivevansker. 

Hennes unike erfaringer fra direkte arbeid med elever med vansker har hun hele tiden delt med utallige lærere i norsk skole. I tillegg til å holde mange foredrag har hun arbeidet som IKT-lobbyist mot byråkrater og politikere. I de siste årene har hun vært primus motor i Forum for lese- og skrivestøtte. Hovedfagsoppgaven i spesialpedagogikk ble ferdig i 1988: Det er datamaskinen som snakker - datamaskin som taleprotese for språk- og talehemmede. GAP- modellen til NAV/Hjelpemiddelsentralen har stått henne nært, sammen med en optimisme og en løsningsfokusert tilnærming - hun bryr seg, vil og får mye til. 

Tone har et stort kontaktnett og har bidratt på konferanser i mange land, fra Island til Brasil. Hun har i alle år vært en deltaker på konferanser nasjonalt og internasjonalt og bidratt med innlegg og «poster». I ISAAC har hun hatt leder verv og vært aktiv siden oppstarten i 1983. I 2010 og 2011 har leseopplæring med «Skrive seg til lesing» tilnærming og bruk av lydstøtte blitt frontet ut mot skoler på mange plasser i Norge. Taleteknologi blir integrert i lese- og skriveopplæringen og erfaringer så langt viser at flere elever utvikler gode lese- og skriveferdigheter raskt. 

Tone har vært opptatt av å utvikle arbeidsmåter som både er fundamentert i teori, og som bygger på utprøving og systematisk erfaringsinnhenting. På kurs har hun lagt vekt på å samle flere lærere fra samme skole sammen med PPT-ansatte for å få etablert lokale fagmiljøer. Hennes erfaringer og kunnskaper har dermed fått feste på mange skoler og i mange kommuner. I hele sitt yrkesliv har Tone funnet tid til å skrive fagartikler og stille opp i media for å fortelle om de muligheter IKT representerer. Hennes lange yrkeskarriere og iherdige jobbing for å ta i bruk teknologi i lese- og skriveopplæringa har satt spor etter seg i skole-Norge. 

Tone Finne er definitivt en verdig vinner av NPeDs hederspris!