Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK PEDAGOGISK DATAFORENING

1. Navn og stiftelse

Foreningens navn er Norsk Pedagogisk Dataforening, forkortet NPeD. Foreningen ble stiftet 25. april 1987 i Oslo.

2. Mål

Foreningen skal være et forum for bruk av datateknologi i skole og annen opplæring/utdanning.

3. Medlemskap

Enkeltpersoner med virke innenfor IKT og utdanning kan være medlem i foreningen.

4. Årsmøte

Foreningens øverste organ er årsmøtet. Det holdes innen utgangen av mai måned hvert år og består av alle medlemmer.

Det innkalles til årsmøtet med minst en måneds varsel. Forslag til årsmøtet skal sendes inn senest to uker før årsmøtet.

Stemmerett har alle frammøtte medlemmer. Ved stemmelikhet kan loddtrekning avgjøre votering.

Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, valg, vedtektsendringer og til årsmøtet innkomne saker. Årsmøtet velger styre, revisor og eventuelt forretningsfører, og fastsetter deres godtgjøring.

Årsmøtet fastsetter årskontingenten. Årsmøtet velger dessuten valgkomite og vedtar arbeidsplan for kommende periode. Alle valg bortsett fra valg på styrets medlemmer gjelder for ett år ad gangen.

5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

6. Styrets sammensetning

Styret skal bestå av fem til syv styremedlemmer. Alle styremedlemmer velges for to år, og halve styret står på valg hvert år. Styreleder velges ved direkte valg, for to år om gangen. Styret er beslutningsdyktig ved deltakelse av minst fire medlemmer. Hvis et medlem går ut i løpet av valgperioden, har styret lov å få inn en stedfortreder frem til neste årsmøte.

Kriterier for å bli valgt til styret:

  1. Pedagoger med spesiell interesse for læring med IKT og digital kompetanse som basisferdighet

  2. Må ha sitt virke innenfor området IKT og utdanning, og være aktive innenfor miljøer som er opptatt av dette

  3. Styret bør representere et mangfold innenfor IKT og utdanning

  4. Å sitte i styret i NPeD er å regne som dugnadsarbeid, og arbeidet er basert på frivillighet

7. Styrets oppgaver

Styret konstituerer seg selv mht styreoppgaver.

Styret skal ivareta foreningens interesser etter retningslinjer trukket opp av årsmøtet.

8. Oppløsning

Årsmøtet gjør vedtak om oppløsning av foreningen. Vedtaket krever 2/3 flertall, og forslag om oppløsning skal være kunngjort skriftlig for medlemmene med minst tre måneders varsel. Ved oppløsning gjør årsmøtet vedtak om disponering av foreningens midler.

9. Vedtektsendring

Årsmøtet gjør vedtak om endring av vedtektene. Slike vedtak krever 2/3 flertall. Forslag om endringer i vedtektene skal kunngjøres sammen med innkalling til årsmøtet.


Opprinnelige vedtekter vedtatt 4. november 1988.
Revidert 11. mai 2017 og 9. mai 2019.